ໜ້າຫຼັກ

 ລາຍການປະຊຸມທັງໝົດ

ໜ້າທີ 1, ສະແດງໜ້າວຽກທີ 1 ຫາ 1, ຈາກທັງຫມົດ 1 ໜ້າວຽກ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມ ລາຍ​ລະ​ອຽດ ສະຖານທີ່ ເວລາເລີ້ມ ເວລາສິ້ນສຸດ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພະແນກທີ່ຈອງ
1 ປະຊຸມວຽກກຳມະບານ ນ.​ທິດາວັນ 22456365 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2023-12-07 14:00:00 2023-12-07 16:30:00 20 ທ່ານ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

 ປະຕິທິນປະຊຸມໃນເດືອນ Dec/2023