ໜ້າຫຼັກ

 ລາຍການປະຊຸມທັງໝົດ

ໜ້າທີ 1, ສະແດງໜ້າວຽກທີ 1 ຫາ 5, ຈາກທັງຫມົດ 7 ໜ້າວຽກ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມ ລາຍ​ລະ​ອຽດ ສະຖານທີ່ ເວລາເລີ້ມ ເວລາສິ້ນສຸດ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພະແນກທີ່ຈອງ
1 ລວມໜ່ວຍພັກ ພັດທະນາໂທລະຄົມ 23264289 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2022-12-09 08:00:00 2022-12-09 12:00:00 20 ທ່ານ ແຜນການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
2 ປະຊຸມພະແນກຈັດຊື້ 22696654 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2022-12-12 08:00:00 2022-12-12 12:00:00 10 ທ່ານ ຈັດຊື້
3 ປະຊຸມກ່ຽວກັບໜີ້ຕ້ອງຮັບຕ້ອງສົ່ງລະຫ່ວາງ ອທອ ກັບ ບໍລິສັດ ບີລາຍ 22233506 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2022-12-12 14:00:00 2022-12-12 16:30:00 15 ທ່ານ ການເງິນ
4 ປະຊຸມ 22233506 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2022-12-13 10:00:00 2022-12-13 12:00:00 10 ທ່ານ ການເງິນ
5 ຮັບຊອງເຕັກນິກ ໃນໂຄງການຈັດຊື້ ອຸປະກອນສາຍສົ່ງ ແລະ ໂຄງການ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຕິດຕັ້ງສາຍໃຍວແກ້ວ 29196662 ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 04 2022-12-14 09:00:00 2022-12-14 12:00:00 15 ທ່ານ ຈັດຊື້

 ປະຕິທິນປະຊຸມໃນເດືອນ Dec/2022